Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นโยบายฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ และความเข้าใจในการใช้บริการ โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด

ทั้งนี้ การเข้ามายังเว็บไซต์ ใช้บริการของ https://www.enres.co ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

 1. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
  1. ประเภทข้อมูล
  2. • การรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือวัด และอุปกรณ์สื่อสารอัตโนมัติ (automated data collection)

   • การบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ (submitted information)

   • การบันทึกข้อมูลกิจกรรมบนเว็บไซต์ (tracking information using cookies)

  3. ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวม บันทึก และจัดเก็บข้อมูลผ่าน
  4. • การรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือวัด และอุปกรณ์สื่อสารอัตโนมัติ (automated data collection)

   • การบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ (submitted information)

   • การบันทึกข้อมูลกิจกรรมบนเว็บไซต์ (tracking information using cookies)

 2. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล
  1. เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้จัดเก็บ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
  2. การจัดเก็บ และใช้ข้อมูลประเภท PII เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
  3. • เพื่อเป็นระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ

   • เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

   • เพื่อแก้ไขในด้านเทคนิค หรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการ

   • เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  4. การจัดเก็บ และใช้ข้อมูลประเภท non-PII เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
  5. • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

   • เพื่อพัฒนาการบริการให้ได้ประโยชน์สูดสุด

   • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ

   • เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือการอบรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

   • เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ

 3. หน้าที่ของผู้ใช้บริการในการดูแลรักษา Password
  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษา Username และ Password ของผู้ใช้บริการไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ ในกรณีที่มีการใช้ Username และ Password ของผู้ใช้บริการโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ให้บริการทราบโดยทันที เพื่อที่ทางผู้ให้บริการจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้ง และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
 4. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ผู้ให้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการให้การรับประกันว่าผู้ใช้บริการกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้ให้บริการ จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าว และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวด้วยตัวผู้ใช้บริการเอง ซึ่งผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อบุคคลภายนอก และไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถือเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก หรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือกระทำตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ หรือกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น
 6. การเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ (Cloud Computing)
  ผู้ให้บริการใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ของทางผู้ให้บริการ
 7. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ
  การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ (term of use)
 8. สงวนสิทธิในการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
  ผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ผ่านช่องทางอีเมล์ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการอ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุด

แก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561