ร่วมงานกับเรา


พลังงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ENRES มีความตั้งใจที่จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยช่วยให้ผู้ประกอบการและทีมงานรับรู้ถึงข้อมูลที่ไม่เคยเข้าถึงได้มาก่อนด้วยเทคโนโลยีทางด้าน IoT และ Data Analytics และให้ Responsive Insights เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ลูกค้าที่ใช้ ENRES มีหลากหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน และโรงงานทั่วประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจและใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากกลุ่มลูกค้าแล้วยังมี สื่อและนักลงทุนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาเช่นเดียวกัน ENRES จึงกำลังขยายทีมเพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพลังงานออนไลน์เพื่อเข้าสู่ตลาดเอเชียอาคเนย์ต่อไป

ร่วมงานกับเราจะได้อะไรบ้าง!!


• ได้ร่วมงานและเรียนรู้จากรุ่นพี่ Software Engineer จากบริษัทใน Silicon Valley
• ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS อารีย์ เดินทางสะดวก ของกินเพียบ
• แต่งกายตามสบาย เวลาเข้างานยืดหยุ่น
• มีขนมให้ฟรีตลอดการทำงาน
• MacBook Pro รุ่นล่าใหม่สุด (สำหรับตำแหน่งด้าน Engineering)
• บริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
• ได้ทำงานในระบบที่มีลูกค้าใช้จริงและกำลังเจริญเติบโตรวมเร็ว มี Impact

ตำแหน่งที่เรากำลังตามหา


หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบและพัฒนา IoT Hardware และ Software
 • เรียนรู้และทำงานร่วมกันในการทำงานแบบ Agile ทีม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Development Life-cycle ที่มีความยึดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง
 • ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Hardware หรือ IOT อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น C, C++, Python, Javascript, หรืออื่นๆ
 • มีความสนใจและเข้าใจพื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสนใจในการศีกษาค้นคว้าและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในขอบข่ายของ Software Development
 • สามารถอ่านและทำความเข้าใจ Technical Documentations ในภาษาอังกฤษ
 • ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน React, Angular, JS หรือ Framework ที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 1 ปี
 • จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและออกแบบชิ้นงานตาม Road Map ของบริษัทได้
 • เทคโนโลยีที่ใช้
 • Web Application: PHP, SQL, HTML/CSS, Javascript
 • IoT: Python, Node
 • ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รวบรวม วิเคราะห์ และสร้างโมเดลจากข้อมูลพลังงาน โดยใช้ความรู้ทางด้านสถิติและ Machine Learning เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยให้การใช้งานพลังงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้และทำงานร่วมกันในการทำงานแบบ Agile ทีม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Development Life-cycle ที่มีความยึดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง
 • ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีจากสาขาเกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมได้ มีความเข้าใจ Machine Learning, R, Python หรือ เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ
 • มีความสนใจทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โมเดลเพื่อการทำนายหรือค้นหาข้อมูลเชิงลึก
 • ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  สนใจสมัคร


  ส่ง resume พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ส่งมาได้ทาง
  [email protected]

  Let's ENRES Help You!


  Ready to start reducing your energy consumption? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

  เลขที่408 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 19 ห้อง 408/82 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400